Erfrecht

Wat is erfrecht?

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen of schuld van een overledene. De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: het wettelijk erfrecht of een bepaling in het testament van de overledene. Seydlitz Notarissen helpt u bij de afwikkeling en vervult de rol van onafhankelijke derde in deze verdeling. Alle erfgenamen dienen schriftelijk met de rol van de notaris in te stemmen. Na het in kaart brengen van de precieze grootte van de erfenis gaat de notaris de lopende zaken afwerken. Na het afhandelen van de successierechten, kan de balans worden opgemaakt en kan er worden uitgekeerd. Deze procedure duurt vrijwel altijd langer dan één jaar. Als er onder de erfgenamen nog een minderjarige is of als er zich in de erfenis een onroerende zaak of BV-aandelen bevinden, moet de vastlegging of de verdeling van de erfenis zelfs verplicht bij notariële akte gebeuren.

Hoe werkt erfrecht?

Bij het erfrecht wordt eerst gekeken of de overledene een testament heeft opgesteld, dit testament is bepalend voor hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Indien er geen testament is, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Erfgenamen kunnen de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Om te voorkomen dat alle erfgenamen steeds hun handtekening moeten zetten in het proces, kan een executeur aangewezen worden middels een volmacht. De executeur kan middels een verklaring van erfrecht financiële handelingen verrichten voor de overledene. Wanneer deze zaken zijn geregeld zal de belastingdienst een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting sturen naar de erfgenamen. Seydlitz Notarissen voorziet u van deskundige hulp bij de aangifte bij de belastingdienst. Tot slot maakt de executeur een overzicht van de bezittingen waarna deze worden verdeeld. Wanneer alle erfgenamen akkoord gaan met de verdeling, zullen de erfdelen worden uitbetaald.