Rechtsvorm wijzigen of onderneming opheffen

In de loop der tijd kan blijken dat de gekozen rechtsvorm niet meer past bij de huidige organisatievorm. In een aantal is de mogelijkheid aanwezig om de rechtsvorm van de organisatie te wijzigen. Het wijzigen van een rechtsvorm wordt omzetting genoemd. Ook is er de mogelijkheid om een rechtspersoon te beëindigen, hiervoor moet deze eerst worden ontbonden.

Rechtsvorm omzetten

Een BV kan onder andere omgezet worden in een NV en andersom. Om een rechtsvorm om te zetten moet worden voldaan aan bepaalde eisen. Enkele voorwaarden voor het wijzigen van een rechtsvorm zijn een inschrijving in het handelsregister, een besluit tot omzetting, een besluit tot statutenwijziging en een notariële akte van omzetten met de nieuwe statuten.In een aantal gevallen is een rechtelijke machtiging vereist en dient te worden voldaan aan bepaalde voorwaarden voor de instandhouding van het vermogen.

Rechtspersoon ontbinden

Voor het ontbinden van een rechtspersoon moet deze eerst worden beëindigd. Dit besluit wordt genomen door een daartoe bevoegd orgaan. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt dit besluit bij de beëindiging van een BV of NV. Bij een stichting maakt het bestuur deze beslissing en bij een vereniging is de ledenvergadering bevoegd voor het nemen van dit besluit. Na de ontbinding zijn er twee mogelijk situaties: De rechtspersoon heeft op het tijdstip van ontbinding baten of de rechtspersoon heeft op het tijdstip van ontbinding geen baten. Indien de rechtspersoon nog wel baten heeft, blijft de rechtspersoon voortbestaan zolang dit voor vereffening van haar vermogen nodig is en zodoende alle schulden en uitkeringen zijn voldaan.

Liquidatie

Voor de beëindiging van een rechtspersoon moet deze eerst worden ontbonden. Indien er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn volgt er geen vereffening. Op het moment van ontbinding zal de rechtspersoon ophouden met bestaan. Het bestuur van de rechtspersoon is verantwoordelijk voor de directe opgave aan het handelsregister waar de rechtspersoon staat ingeschreven.