Statutenwijziging

Bij de oprichting van een rechtspersoon moeten statuten worden vastgelegd bij de notaris. Deze worden hierna gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Statuten zijn de grondregels van de vereniging of stichting. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten.

Verplichte punten

Richt u de vereniging bij notariële akte op dan moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • de naam van de vereniging;
 • de vestigingsplaats van de vereniging;
 • het doel van de vereniging;
 • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
 • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
 • de bestemming van het eigen vermogen van de vereniging bij beëindiging.

Bij de oprichting van een stichting moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • De naam van de stichting
 • De vestigingsplaats
 • Het doel van de stichting
 • Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
 • Waar het geld naar toe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Bij de oprichting van een B.V. of N.V. moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • De naam
 • De vestigingsplaats
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Het doel
 • Het maatschappelijk kapitaal
 • De wijze van de benoeming van de bestuurders
 • De bevoegdheden van diverse organen en de manier waarop ze vergaderen
 • De overdracht van aandelen.

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris is ervoor verantwoordelijk dat aan alle vereisten wordt voldaan.

Wijzigen van statuten

Het is verstandig om de statuten zo volledig mogelijk te maken. Als iets niet in de statuten staat, is de wet van toepassing. De algemene ledenvergadering moet over een statutenwijziging een uitdrukkelijk besluit nemen. Als de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte, dan moet u de statutenwijziging in een nieuwe notariële akte laten vastleggen.